Naar de inhoud

Motorrijtuigenverzekering

Goed verzekerd met uw auto, bestalauto, scooter, bromfiets en motor de weg op.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongeacht het bouwjaar van uw motorrijtuig is een goede verzekering erg belangrijk. Uw waardevolle motorrijtuig verdient een verzekering met een goede dekking. Uiteraard wilt u daarvoor niet te veel betalen.

Bij een motorrijtuigenverzekering heeft u de keus uit drie dekkingsvormen:

  1. Casco verzekering (All risk)
  2. Wa plus beperkt casco (Wa extra)
  3. Wa verzekering

1. Cascoverzekering motorrijtuig

De volledige cascoverzekering. (All risks). Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's. Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van €136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto o.i.d.De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

- de waarde van het motorrijtuig;
- leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
- het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
- eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

2.WA-plusverzekering (aansprakelijkheid plus beperkt casco)

Een WA-plusverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig. Deze verzekering dekt:

het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen (zie hiervoor onder 'verdere specificatie').

De WA-plusverzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

- brand en blikseminslag
- diefstal, joy riding en verduistering
- storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
- botsing met loslopende dieren en vogels
- ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering).Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis. De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

- gewicht van het motorrijtuig;
- consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
l- leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
- aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
- eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

3. WAM verzekering (aansprakelijkheid voor schade aan derden)

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel). Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Na beëindiging van de verzekering dient de verzekeraar gedurende 16 dagen narisico te verlenen (maar die termijn is korter als een nieuwe WAM-verzekering wordt gesloten).De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenauto’s is het gewicht of de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij vrachtauto’s meestal het gewicht; bij autobussen het aantal passagiersplaatsen en bij motorrijwielen en scooters de cilinderinhoud. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die - bij personenauto’s - kan oplopen tot 80%. Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europeesche landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.) De volgende aanvullende dekkingen zijn mogelijk:

Inzittendenverzekering

De autoverzekering dekt echter alleen schade aan uw auto en in de regel niet de schade aan de passagiers en uzelf. Een inzittendenverzekering biedt u en uw passagiers de zekerheid van extra bescherming tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de premie hoeft u het niet te laten. 

Rechtsbijstandverzekering

U staat er misschien niet altijd bij stil, maar uzelf, uw partner en uw kinderen lopen elke dag weer de kans om in een conflictsituatie terecht te komen met ingrijpende financiële gevolgen. Denkt u zich eens in dat u een verkeersongeluk krijgt en uw beroep niet meer kan uitoefenen. En dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker u niet volledig schadeloos wil stellen.Als u niets doet draait u in zo’n geval op voor de financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u gaan procederen, maar de kosten daarvan zijn vaak niet te overzien.Gelukkig staat u er niet alleen voor als een goede rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Want dan bent u verzekerd van de allerbeste juridische hulp. De juridische zaak wordt dan behandeld door deskundigen die de weg weten in de complexe wereld van wetten en regels. Zodat u krijgt waarop u recht heeft.Deze rechtsbijstandverzekering is op twee manieren te sluiten:

Een verzekering die alleen recht op hulp geeft als het om een te verhalen schade gaat waarbij het verzekerde voertuig betrokken is. Dit is de goedkoopste vorm.

Een volledige verkeersverzekering geeft een uitgebreidere dekking. Met deze vorm bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer in de ruimste zin van het woord. Dus ook als u in het vliegtuig zit of zeilt of skiet. Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met uw toestemming in uw vervoermiddel (mee)rijden. Uniek is dat deze verzekering uw gehele verkeersrisico dekt dus ook als u schade krijgt door een andere oorzaak. 

Bereken nu de goedkoopste motorrijtuigverzekering:

  1. Berekening autoverzekering
  2. Berekening bestelautoverzekering
  3. Berekening motorverzekering
  4. Berekening scooterverzekering
  5. Berekening bromfietsverzekering